Regulamin

Preambuła

Laboratorium fotograficzne Fotogeneracja www.lab.fotogeneracja.pl dba o prawa konsumentów. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają celu wyłączać ani ograniczać praw konsumentów przysługujących im na mocy  przepisów prawa. Wszelkie postanowienia naszego regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu www.lab.fotogeneracja.pl.
 2. Właścicielem serwisu lab.fotogeneracja.pl mieszczącego się pod adresem internetowym www.lab.fotogeneracja.pl laboratorium fotograficznego Fotogeneracja mieszczącego się w Warszawie przy ul. Głębockiej 15 jest firma Fotogeneracja Michał Stańczak, zarejestrowana w CEIDG, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa, NIP: 9241433772, REGON: 140622090 e-mail: lab@fotogeneracja.pl, numer telefonu: 22 674 83 78 lub 607 771 110.
 3. Do korzystania z Serwisu, niezbędny jest:

- komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa.

- adres poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Składanie zamówień na Produkty znajdujące się w Serwisie wymaga zarejestrowania się.
 2. Klient zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Fotogeneracja Michał Stańczak nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w pracy Serwisu spowodowane siłą wyższą, niezgodnym z przeznaczeniem działaniem osób trzecich lub niekompatybilność infrastruktury technicznej Klienta z Serwisem.

 

§ 2

Rejestracja

 

 1. Rejestracja w Serwisie odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracji podając imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon i akceptacje regulaminu Serwisu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień. Po rejestracji zostanie przesłany e-mail w celu aktywacji konta.
 2. Konta nieaktywowane dłużej niż 14 dni zostaną automatycznie usunięte. Na nieaktywne konto nie można się logować.

 

§ 3

Korzystanie z Serwisu

 

 1. Logowanie do Serwisu odbywa się za pomocą adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym oraz hasła.
 2. Po zalogowaniu się na konto Dane podane przy rejestracji konta oraz hasło mogą zostać zmienione przez Klienta.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych do swojego konta (loginu i hasła) oraz danych umożliwiających odbiór zamówienia opłaconego z góry. Generacja Marcin Kożuchowski nie ponosi odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia. Przekazanie powyższych danych jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia osobie, która powyższe dane posiada.
 4. W serwisie mogą być zamieszczane jedynie zdjęcia w formacie JPG.
 5. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail: lab@fotogeneracja.pl lub pisemnie na adres Fotogeneracja Michał Stańczak ul. Głębocka 15 03-287 Warszawa
 6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia

§ 4

Zawieranie umowy

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień i kliknięciu na stronie laboratorium fotograficznego pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
 2. Ceny produktów i usług widoczne na stronie serwisu lab.fotogeneracja.pl podane są w polskich złotych i zawierają podatki. O łącznej cenie zamówienia wraz z podatkami w tym także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronie serwisu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5

Formy płatności oraz dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- Płatność przy odbiorze w laboratorium Fotogeneracja w Centrum Handlowym Atrium Targówek ul. Głębocka 15 w Warszawie
- Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
- Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Fotogeneracja Michał Stańczak.

- Płatności kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182. Regulamin usług dostępny pod adresem: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/Regulamin_pojedynczej_transakcji_platniczej_PayU.pdf

2. Zamówienie może być odebrane w labortorium Fotogeneracja lub dostarczone na terenie Polski za pomocą:

- Poczty Polskiej
- paczkomatów InPost
- przesyłki kurierskiej

3. Koszty dostawy

 

Płatność z góry (przedpłata)

Płatność za pobraniem

Odbiór osobisty

0 zł

0 zł

Kurier

15 zł

18 zł powyżej 300 zł gratis

Paczkomaty In-Post

12,99zł

-

Poczta Polska

15 zł

25 zł

4. Zamówienia są realizowane do 7 dni roboczych. Zamówienia są realizowane na bieżaco, zwykle czas realizacji wynosi kilka godzin.

§ 6

Warunki reklamacji

 

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego produktu przez Fotogeneracja Michał Stańczak

2. Klient powinien dostarczyć  reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu tego Produktu od Fotogeneracja Michał Stańczak i opisem reklamacji.

3. Fotogeneracja Michał Stańczak w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy  

1.  Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Serwisie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Produktu),

b) od daty otrzymania przez konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):  

1)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, Produktów, na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Klienta, Produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Klienta itp.);

3)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność. 

4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

5. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Produkt Fotogeneracja Michał Stańczak, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.

6. Fotogeneracja Michał Stańczak nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

7. Fotogeneracja Michał Stańczak dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uznania reklamacji i braku możliwości: wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny

 

§ 8

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu lab.fotogeneracja.pl jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Serwisu:

3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

4.1. pisemnie na adres: Fotogeneracja Michał Stańczak ul. Głębocka 15 03-287 Warszawa;

4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lab@fotogeneracja.pl

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Serwisu przed zawarciem danej umowy.

6. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz polityki bezpieczeństwa sklepu lab.fotogeneracja.pl znajdują się na stronie

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Fotogeneracja Michał Stańczak rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Fotogeneracja Michał Stańczak.

3. Fotogeneracja Michał Stańczak zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fotogeneracja Michał Stańczak, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 Fuji DP II Profes...0,60 PLN
9x13 Fuji DP II Profes...0,60 PLN
10x15 Fuji DP II Profe...0,60 PLN
10x15 Fuji DP II Profe...0,60 PLN
10x15 Fuji DP II Profe...0,60 PLN
13x13 Fuji DP II Profe...1,10 PLN
13x13 Fuji DP II Profe...1,10 PLN
13x18 Fuji DP II Profe...1,20 PLN
13x18 Fuji DP II Profe...1,20 PLN
13x19,5 Fuji DP II Pro...1,60 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero